Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Cenník účtovníckych prác na rok 2017


Akcia "6 mesiacov účtovania zadarmo" ** Viac o zľave...
 
Jednoduché účtovníctvo          
Počet položiek za mesiac Cena za položku neplatca DPH Cena za položku platca DPH Paušál Paušál neplatca DPH Paušál platca DPH
do 50 0,85 EUR 0,90 EUR Paušál JU 50 42,50 EUR 47,50 EUR
do 100 0,80 EUR 0,85 EUR Paušál JU 100 75,00 EUR 85,00 EUR
do 200 0,75 EUR 0,80 EUR Paušál JU 200 140,00 EUR 155,00 EUR
do 300 0,70 EUR 0,75 EUR Paušál JU 300 195,00 EUR 215,00 EUR
do 400 0,65 EUR 0,70 EUR Paušál JU 400 240,00 EUR 260,00 EUR
do 500 0,60 EUR 0,65 EUR Paušál JU 500 275,00 EUR 300,00 EUR
nad 500 0,55 EUR 0,60 EUR      
Podvojné účtovníctvo          
Počet položiek za mesiac Cena za položku neplatca DPH Cena za položku platca DPH Paušál Paušál neplatca DPH Paušál platca DPH
do 50 0,90 EUR 0,95 EUR Paušál PU 50 45,00 EUR 50,00 EUR
do 100 0,85 EUR 0,90 EUR Paušál PU 100 80,00 EUR 90,00 EUR
do 200 0,80 EUR 0,85 EUR Paušál PU 200 150,00 EUR 165,00 EUR
do 300 0,75 EUR 0,80 EUR Paušál PU 300 210,00 EUR 230,00 EUR
do 400 0,70 EUR 0,75 EUR Paušál PU 400 260,00 EUR 285,00 EUR
do 600 0,65 EUR 0,70 EUR Paušál PU 600 360,00 EUR 390,00 EUR
do 800 0,60 EUR 0,65 EUR Paušál PU 800 440,00 EUR 475,00 EUR
do 1000 0,55 EUR 0,60 EUR Paušál PU 1000 500,00 EUR 540,00 EUR
nad 1000 0,50 EUR 0,55 EUR      
Účtovníctvo - ostatné Cena - neplatca DPH Cena - platca DPH
Daňové priznanie DPH 15,00 EUR 15,00 EUR
Súhrnný výkaz k DPH 12,50 EUR 12,50 EUR
Kontrolný výkaz DPH 12,50 EUR 12,50 EUR
Prihlásenie / odhlásenie na daň DPH 30,00 EUR 30,00 EUR
Prihlásenie / odhlásenie na daň z príjmu právnických osôb 30,00 EUR 30,00 EUR
Prihlásenie / odhlásenie na daň z príjmu fyzických osôb SZČO 30,00 EUR 30,00 EUR
Prihlásenie / odhlásenie registračnej pokladnice 30,00 EUR 30,00 EUR
Daňové priznanie dane z príjmu právnickej osoby 50,00 EUR 50,00 EUR
Daňové priznanie dane z príjmu fyzickej osoby (typ A) 20,00 EUR -
Daňové priznanie dane z príjmu fyzickej osoby (typ B) 40,00 EUR 40,00 EUR
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel 10,00 EUR / vozidlo 10,00 EUR / vozidlo
Súvaha 27,50 EUR 27,50 EUR
Výkaz ziskov a strát 27,50 EUR 27,50 EUR
Poznámky k účtovnej závierke 40,00 EUR 40,00 EUR
Účtovná závierka (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke)
95,00 EUR 95,00 EUR
Konzultácia k internej smernici 20,00 EUR / hod. 20,00 EUR / hod.
Vypracovanie internej smernice 30,00 EUR 30,00 EUR
Zapracovanie zmien v internej smernici
4,00 EUR / stranu A4 4,00 EUR / stranu A4
Výkaz o príjmoch a výdavkoch 20,00 EUR 20,00 EUR
Výkaz o majetku a záväzkoch 20,00 EUR 20,00 EUR
Štatistický výkaz mesačný 20,00 EUR 20,00 EUR
Štatistický výkaz štvrťročný 27,50 EUR 27,50 EUR
Štatistický výkaz ročný 40,00 EUR 40,00 EUR
Výročná správa 100,00 EUR 100,00 EUR
Evidencia jázd motorového vozidla 20,00 EUR / vozidlo / mesiac 20,00 EUR / vozidlo / mesiac
Evidencia majetku (krátkodobého, dlhodobého - pohyb na karte) 3,00 EUR 3,00 EUR
Vypracovanie odpisového plánu 4,20 EUR 4,20 EUR
Vystavenie odberateľskej faktúry 2,00 EUR 2,00 EUR
Vystavenie odberateľskej faktúry so sledovaním úhrad v týždenných intervaloch***
3,50 EUR
3,50 EUR
Príprava podkladov k postúpeniu pohľadávky (bez prílohy) 10,00 EUR 10,00 EUR
Zaradenie pohľadávky do príloh pri postúpení pohľadávky 1,50 EUR / pohľadávku 1,50 EUR / pohľadávku
Vzájomný zápočet pohľadávky a záväzku 3,00 EUR 3,00 EUR
Dodatočná identifikácia platby VS pri párovaní záväzkov a pohľadávok 3,00 EUR 3,00 EUR
Upomienka odberateľovi vrátane poštovného 4,00 EUR 4,00 EUR
Odsúhlasenie pohľadávok vrátane poštovného 4,00 EUR 4,00 EUR
Rozhodnutie o vykonaní inventarizácie 3,00 EUR 3,00 EUR
Vypracovanie podkladov k fyzickej inventúre 15,00 EUR / 1 inventúru 15,00 EUR / 1 inventúru
Vypracovanie podkladov k dokladovej inventúre 1,00 EUR / 1 doklad
1,00 EUR / 1 doklad
Vykonanie fyzickej inventarizácie 10,00 EUR / hod. / osobu 10,00 EUR / hod. / osobu
Vyhodnotenie inventarizácie 15,00 EUR / hod. / osobu 14,00 EUR / hod. / osobu
Skladová evidencia (na skladovej karte) 0,35 EUR / pohyb 0,35 EUR / pohyb
Evidencia o príjmoch a daňových výdavkoch v časovom slede (daň.evid) 0,80 EUR / položku 0,85 EUR / položku
Evidencia pohľadávok (daňová evidencia) 0,80 EUR / kus 0,85 EUR / kus
Evidencia záväzkov (daňová evidencia) 0,80 EUR / kus 0,85 EUR / kus
Evidencia o zásobách (daňová evidencia) 0,35 EUR / kus 0,35 EUR / kus
Evidencia došlej a vyšlej pošty 0,35 EUR / kus 0,35 EUR / kus
Administratívne spracovanie textu - list 5,00 EUR / stranu A4 5,00 EUR / stranu A4
Odborné spracovanie textu 13,50 EUR / stranu A4 13,50 EUR / stranu A4
Príprava podkladov na valné zhromaždenie 40,00 EUR 40,00 EUR
Príprava podkladov na rozhodnutie jediného spoločníka 10,00 EUR 10,00 EUR
Prepracovanie spracovaných úkonov vinou klienta alebo jeho rozhodnutím 100% z cenníkových cien 100% z cenníkových cien
Opravné / dodatočné daňové priznania, výkazy (vinou alebo na žiadosť klienta) 100% z cenníkových cien 100% z cenníkových cien
Vyplnenie 1-stranového tlačiva a zaslanie e-mailom klientovi * 5,00 EUR 5,00 EUR
za každú ďalšiu stranu vyplneného tlačiva a zaslanie e-mailom klientovi * 3,00 EUR 3,00 EUR
Zastupovanie klienta na daňovom úrade 20,00 EUR / hod. 20,00 EUR / hod.
Zastupovanie klienta na inom úrade 20,00 EUR / hod. 20,00 EUR / hod.
Zastupovanie klienta v banke 20,00 EUR / hod. 20,00 EUR / hod.
Podnikateľské, organizačné a ekonomické poradenstvo 20,00 EUR / hod. 20,00 EUR / hod.

 

Mzdy, personalistika Cena - neplatca DPH Cena - platca DPH
Spracovanie miezd 1 - 5 zamestnancov 10,00 EUR / zamestnanca 10,00 EUR / zamestnanca
Spracovanie miezd 6 - 10 zamestnancov 9,00 EUR / zamestnanca 9,00 EUR / zamestnanca
Spracovanie miezd 11 - 20 zamestnancov 8,00 EUR / zamestnanca 8,00 EUR / zamestnanca
Spracovanie miezd 21 - 50 zamestnancov 7,00 EUR / zamestnanca 7,00 EUR / zamestnanca
Spracovanie miezd nad 50 zamestnancov 6,00 EUR / zamestnanca 6,00 EUR / zamestnanca
Spracovanie evidencie stravných lístkov 3,00 EUR / zamestnanca 3,00 EUR / zamestnanca
Oprava mesačných výkazov z dôvodu viny klienta 10,00 EUR 10,00 EUR
Prihlásenie / odhlásenie zamestnávateľa do sociálnej poisťovne 25,00 EUR / zamestnanca 25,00 EUR / hod.
Prihlásenie / odhlásenie zamestnávateľa do zdravotnej poisťovne 25,00 EUR / zamestnanca 25,00 EUR / hod.
Prihlásenie / odhlásenie zamestnávateľa na daň zo záv. činnosti 25,00 EUR / zamestnanca 25,00 EUR / hod.
Prihlásenie / odhlásenie zamestnanca do sociálnej poisťovne 3,00 EUR / zamestnanca 3,00 EUR / zamestnanca
Prihlásenie / odhlásenie zamestnanca do zdravotnej poisťovne 3,00 EUR / zamestnanca 3,00 EUR / zamestnanca
Vyplnenie 1-stranového tlačiva a zaslanie e-mailom klientovi * 5,00 EUR 5,00 EUR
za každú ďalšiu stranu vyplneného tlačiva a zaslanie e-mailom klientovi * 3,00 EUR 3,00 EUR
Založenie osobného spisu zamestnanca pri nástupe k zamestnávateľovi 5,00 EUR / zamestnanca 5,00 EUR / zamestnanca
Vypracovanie pracovnej zmluvy 10,00 EUR 10,00 EUR
Vypracovanie dohody o vykonaní práce 6,00 EUR 6,00 EUR
Vypracovanie dohody o pracovnej činnosti 6,00 EUR 6,00 EUR
Vypracovanie dohody o brigádnickej činnosti 6,00 EUR 6,00 EUR
Vypracovanie dodatku k pracovnej zmluve 6,00 EUR 6,00 EUR
Vypracovanie ukončenia pracovného pomeru 10,00 EUR 10,00 EUR
Vypracovanie iných dohôd medzi zamestnávateľom a zamestnancom 6,00 EUR 6,00 EUR
Vyhotovenie cestovného príkazu - tuzemského 4,00 EUR 4,00 EUR
Vyhotovenie cestovného príkazu - zahraničného 6,00 EUR 6,00 EUR
Zastupovanie klienta na sociálnej poisťovni 20,00 EUR / hod. 20,00 EUR / hod.
Zastupovanie klienta na zdravotnej poisťovni 20,00 EUR / hod. 20,00 EUR / hod.
Zastupovanie klienta na úrade práce 20,00 EUR / hod. 20,00 EUR / hod.
Zastupovanie klienta na inšpektoráte práce 20,00 EUR / hod. 20,00 EUR / hod.
Spracovanie potvrdenia o PN, OČR 3,00 EUR 3,00 EUR
Oboznamovanie so pracúvaním osobních údajov
3,00 EUR 3,00 EUR
Vypracovanie pracovného poriadku 50,00 EUR 50,00 EUR
Vypracovanie mzdového predpisu 40,00 EUR 40,00 EUR
Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti 4,00 EUR 4,00 EUR
Ročné zúčtovanie preddavkov dane na daň z príjmov zo závislej činnosti 10,00 EUR / zamestnanca 10,00 EUR / zamestnanca
Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti 15,00 EUR 15,00 EUR
Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov dane zo záv. činnosti 3,00 EUR 3,00 EUR
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti 3,00 EUR 3,00 EUR
Oznámenie zamestnávateľa o výške sumy osobitnej dane 3,00 EUR 3,00 EUR
Dohoda o zrážkach z platu 3,00 EUR 3,00 EUR
Dohoda o výplate mzdy na bankový účet
3,00 EUR 3,00 EUR
Potvrdenie o zamestnaní
3,00 EUR 3,00 EUR
Potvrdenie o mzde vydávané na žiadosť zamestnanca
3,00 EUR 3,00 EUR
Ostatné potvrdenia týkajúce sa zamestnanca 3,00 EUR 3,00 EUR
Ostatné Cena - neplatca DPH Cena - platca DPH
Výstupy z účtovníctva v tlačenej podobe vo formáte do A4 0,05 EUR / stranu 0,05 EUR / stranu
Výstupy z účtovníctva v elektronickej podobe zadarmo zadarmo
Kontrola účtovníctva    
Počet položiek za mesiac Cena za položku neplatca DPH Cena za položku platca DPH
do 50 0,65 EUR 0,70 EUR
do 100 0,60 EUR 0,65 EUR
do 200 0,55 EUR 0,60 EUR
do 300 0,50 EUR 0,55 EUR
do 400 0,45 EUR 0,50 EUR
do 600 0,40 EUR 0,45 EUR
do 800 0,35 EUR 0,40 EUR
do 1000 0,30 EUR 0,35 EUR
nad 1000 0,25 EUR 0,30 EUR
Rekonštrukcia podvojného účtovníctva
Počet položiek Cena za položku neplatca DPH Cena za položku platca DPH
do 1 000 0,90 EUR 0,90 EUR
do 2 000 0,85 EUR 0,85 EUR
do 3 000 0,80 EUR 0,80 EUR
do 4 000 0,75 EUR 0,75 EUR
do 5 000 0,70 EUR 0,70 EUR
do 7 000 0,65 EUR 0,65 EUR
do 9 000 0,60 EUR 0,60 EUR
do 12 000 0,55 EUR 0,55 EUR
nad 12 000 0,50 EUR 0,50 EUR

Vysvetlivky k cenníku:

Položka = 1 pokladničný doklad alebo 1 doklad z ERP alebo 1 faktúra alebo 1 pohyb na výpise z bankového účtu alebo 1 interný doklad.

 V cene za položku je zahrnuté: zaúčtovanie do peňažného / účtovného denníka, pri podvojnom účtovníctve predkontácia, pri pohľadávkach a záväzkoch evidencia v knihe pohľadávok / záväzkov, pri pokladničných dokladoch evidencia v pokladničnej knihe.

V cene za paušál je zahrnuté:
zaúčtovanie do peňažného / účtovného denníka, pri podvojnom účtovníctve predkontácia, pri pohľadávkach a záväzkoch evidencia v knihe pohľadávok / záväzkov, pri pokladničných dokladoch evidencia v pokladničnej knihe, sledovanie saldokonta pohľadávok a záväzkov, spracovanie daňového priznania DPH a súhrnného výkazu DPH, elektronické podanie daňového priznania k DPH a súhrnného
výkazu k DPH, zaradenie majetku do evidencie na karte majetku, spracovanie odpisového plánu, zrušenie majetku na karte majetku, 1 hodina poradenstva. Pri prekročení paušálu sa účtuje cena za položku, prislúchajúca zmluvnému paušálu.

V cene spracovania miezd je zahrnuté:
elektronické spracovanie výplatnej pásky na základe podkladov od klienta, elektronické podanie mesačných výkazov do sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, na daňový úrad.


Pri cenách stanovených za hodinu okrem poradenstva
sa účtuje každá aj začatá hodina ako celá hodina, do časomiery nie je započítaná doprava do príslušnej inštitúcie.

Pri cenách stanovených za hodinu poradenstva sa účtuje každá aj začatá polhodina.

V cene za kontrolu účtovníctva je zahrnuté: odkontrolovanie dokladov so zaúčtovaním v peňažnom / účtovnom denníku na základe podkladov od klienta. 


V cene za rekonštrukciu podvojného účtovníctva je zahrnuté: zaúčtovanie do účtovného denníka, predkontácia, pri pohľadávkach a záväzkoch, evidencia v knihe pohľadávok / záväzkov, pri pokladničných dokladoch evidencia v pokladničnej knihe.
 
Ceny v cenníku sú uvedené za spoločnosť DIGITAL EKONOMIK, s.r.o., ktorá nie je platiteľom DPH.

* Vyplnenie tlačiva na registráciu, prihlásenie, odhlásenie alebo zmenu, ktoré je zaslané klientovi e-mailom.
 
** Vystavenie odberateľkej faktúry so sledovaním úhrad v týždenných intervaloch - je možné použiť len na všetky odberateľské faktúry a za predpokladu, že klient vykonáva minimálne týždenné reporty výpisov z bánk.


**Akcia "6 mesiacov účtovania zadarmo" sa vzťahuje na novozaložené spoločnosti s ručením obmedzeným a platí do 20.12.2017

Výraz "6 mesiacov" znamená obdobie 6 mesiacov odo dňa zápisu obchodnej spoločnosti v Obchodnom registri.  Akcia sa vzťahuje iba na účtovanie účtovných prípadov (v cenníku pojem "položka") s dňom vzniku dokladu do 6 mesiacov odo dňa zápisu obchodnej spoločnosti do Obchodného registra a účtovných prípadov pred vznikom s.r.o. (tzv. zriaďovacie náklady), ktoré súvisia so založením obchodnej spoločnosti. V prípade platcov DPH sa akcia vzťahuje aj na vypracovanie a elektronické podanie daňového priznania k DPH a súhrnného výkazu k DPH. Akcia platí pre novozaložené spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré uzatvoria zmluvu o poskytnutí služieb do 3 mesiacov od zápisu do Obchodného registra s dobou viazanosti minimálne na 18 mesiacov. Akciu nemožno kombinovať s inými akciami. Počet zadarmo zaúčtovaných položiek počas 6 mesiacov odo dňa zápisu do Obchodného registra nie je limitovaný. Ostatné účtovnícke práce sú spoplatňované podľa  platného cenníka. Späť...