Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

   Elektronická schránka

Podľa platnej legislatívy od 1.7.2017 sú automaticky aktivované všetky elektronické schránky právnických osôb, prostredníctvom ktorých orgány verejnej moci (úrady, súdy) zasielajú korešpondenciu právnickým osobám. Štatutár je povinný zabezpečiť prístup do elektronickej schránky a pravidelnú kontrolu obsahu dátovej schránky, či nebola doručená správa od orgánov verejnej moci.  Aktivácia elektronickej schránky vyžaduje,  aby štatutárny zástupcovia (konatelia, predsedovia) mali nainštalovanú aplikáciu eID klient, čítačku a občiansky preukaz s čipom, až potom sa dokážu pripojiť prostredníctvom BOK kódu do svojej elektronickej schránky. Uložením správy do elektronickej schránky sa správa stane prístupnou pre prijímateľa. Správa s obyčajným doručením sa považuje za doručenú v deň nasledujúci po uložení správy do elektronickej schránky. Doručením správy do vlastných rúk začne plynúť 15 dňová lehota na potvrdenie doručenky. Ak štatutár nebude vstupovať do schránky a nepotvrdí doručenku, uplynutím 15 dňovej lehoty od umiestnenia správy v schránke, bude úradná elektronická správa považovaná za doručenú. Uplynutím lehoty môžu z nevybavenej došlej správy vznikať finančné a právne sankcie.

Efektívnym riešením je delegovanie právomoci štatutárom akejkoľvek inej osobe, ktorá bude za neho denne kontrolovať prichádzajúce správy v elektronickej schránke. Štatutárovi odpadne povinnosť vybaviť si nový občiansky preukaz s čipom, nemusí inštalovať softvér, odpadá mu povinnosť kontrolovať elektronickú schránku a pretransformovávať správy podpísané elektronickým podpisom do čitateľnej formy, vyhne sa pravidelnej aktualizácii aplikácie eID klient.

Spoločnosť DIGITAL EKONOMIK ponúka služby dennej kontroly elektronickej schránky, pretransformovanie správ do čitateľnej formy s následným preposielaním dátových správ v čitateľnej forme na jeho zvolený e-mail. Štatutár zbytočne nestráca čas a môže sa venovať podnikateľskej činnosti.

 

K tomu stačia iba 4 kroky:

1. krok:  vypísanie on-line objednávky na našej stránke

2. krok: štatutár podpíše nami vyplnené splnomocnenie

2. krok: podpis na splnomocnení overí štatutár u notára

3. krok: overené splnomocnenie odošle poštou na príslušný úrad

 

Základná veľkosť schránky je 1 GB. Klient si môže zvýšiť kapacitu schránky podaním žiadosti a zaplatením správneho poplatku. Menším a stredným firmám bežne postačuje pridelená 1 GB veľkosť elektronickej schránky a nie je potrebné dokupovať zvýšenie veľkosti schránky.

 

Cenník správy elektronickej schránky
Služba Cena za mesiac Celková cena za rok
Prijímanie správ v elektronickej schránke a preposielanie na e-mail (platba 1x ročne) 6,00 EUR 72,00 EUR
Prijímanie správ v elektronickej schránke a preposielanie na e-mail (platba štvrťročne) 9,00 EUR 108,00 EUR
Prijímanie správ v elektronickej schránke a preposielanie na e-mail (platba mesačne) 12,00 EUR 144,00 EUR
Žiadosť o zvýšenie veľkosti schránky   10,00 EUR
Zvýšenie veľkosti schránky o 1 GB na 1 rok   10,00 EUR
Zvýšenie veľkosti schránky o 10 GB na 1 rok   100,00 EUR
Zvýšenie veľkosti schránky o 100 GB na 1 rok   1 000,00 EUR

V prípade záujmu o správu elektronickej schránky spoločnosťou DIGITAL EKONOMIK  nám napíšte, alebo zrealizujte online objednávku:

Fields marked with * are required.

 

 

Online objednávka správy elektronickej schránky:

Pri vypĺňaní objednávky ako číslo objednávky zadajte svoje DIČ.